Senza titolo  

Shu TAKAHASHI
Pittura Tecnica mista
550 € (567 $)